Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Van Wassenhove B2B

Van Wassenhove B2B
Wijnendale 83
9700 Oudenaarde
E-mail: b2b@van-wassenhove.be
Tel. 055 31 98 05
Ondernemingsnummer: 0431 330 591  
BTW-nr: BE 0431.330.591  

Vennootschapsnaam: Van Wassenhove bvba
RPR Oudenaarde

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Van Wassenhove B2B, een bvba met maatschappelijke zetel te Oudenaarde 9700 , Wijnendale 83, BTW BE 0431.330.591, RPR Oudenaarde, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Van Wassenhove B2B moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Van Wassenhove B2B aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW, verzendingskosten en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van Wassenhove B2B niet. Van Wassenhove B2B is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Van Wassenhove B2B is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Van Wassenhove B2B. Van Wassenhove B2B kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart / Bancontact
 • via Belfius Direct Net
 • via overschrijving op rekeningnummer:
  IBAN: BE 09 0689 3162 9857
  BIC: GKCCBEBB

Van Wassenhove B2B is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt, dit rekening houdende met bevoorradings- en productiemogelijkheden en zijn uit diens hoofde slechts approximatief en kunnen nooit enige verplichting inhouden. Vertraging door welke reden dan ook geeft aan de Koper nooit enig recht op schadevergoeding of annulatie van de bestelling en/of ontbinding van de overeenkomst.

Indien de reden voor de vertraging redelijkerwijze buiten de macht ligt van de Verkoper, behoudt deze zich het recht voor om de bestelling te annuleren dan wel de verzending opnieuw te plannen binnen een redelijke termijn, waarbij de Koper niet gerechtigd is de levering te weigeren, noch bevrijd is van enige verplichtingen. Indien de vertraging te wijten is aan de Koper, heeft de Verkoper het recht de producten op risico en kosten en voor rekening van de Koper in bewaargeving te geven.

De Verkoper behoudt met betrekking tot alle bestelde goederen, die om welke reden ook door de Koper niet worden afgenomen, het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de Koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de verkoopprijs door de Koper, onverminderd de mogelijkheid voor de Verkoper om tot gedwongen nakoming van de verbintenissen door de Koper over te gaan of het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Van Wassenhove B2B.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Van Wassenhove B2B was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Van Wassenhove B2B.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Van Wassenhove B2B te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Ontbinding

Indien de Koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke hem uit deze of enig andere met Van wassenhove bvba gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, concordaat, suréance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper of wijziging in de eigendomsrechten van de koper indien deze een rechtspersoon is, wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Van wassenhove bvba het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dit naar keuze en zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is doch onverminderd haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke zij ten laste van de koper heeft of zou krijgen dadelijk en ineens opeisbaar..

Artikel 8: Overmacht

Indien Van wassenhove bvba door overmacht verhinderd wordt de order uit te voeren, is zij gerechtigd de levering op te schorten tot de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan of het order geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de uitvoering van de order redelijkerwijze van Van wassenhove bvba niet kan worden verlangd daar inbegrepen oorlog, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, staking, ongevallen, transportmoeilijkheden.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De Koper heeft het recht aan de Verkoper  mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de  klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Van Wassenhove bvba,  Wijnendale 83, 9700 Oudenaarde.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Van Wassenhove B2B geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Van Wassenhove B2B specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Van Wassenhove B2B via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Van Wassenove bvba heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Van Wassenove bvba.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Van Wassenhove B2B zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Van Wassenhove B2B geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Van Wassenhove B2B betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Garantie

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Van Wassenhove B2B klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Van Wassenhove B2B.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Van Wassenhove B2B zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 11: Klachten / Klantendienst

Klachten: Alle klachten betreffende de geleverde goederen of de leveringsvoorwaarden moeten op straffe van verval van recht aan Van wassenhove bvba overgemaakt worden bij aangetekend

schrijven gepost binnen de 48 uur na de ontvangst van de goederen. Indien blijkt dat de leveringen niet conform of gebrekkig zijn zal de verantwoordelijkheid van Van wassenhove bvba forfaitair beperkt worden tot de herstelling van de geleverde goederen of tot de vervanging van een deel of het geheel van de genoemde levering zonder dat enig vergoeding zal toegekend worden voor welke reden dan ook. Geen enkel goed zal zonder voorafgaand akkoord van Van wassenhove bvba teruggestuurd mogen worden en in geval goederen teruggestuurd worden zal dit gebeuren op het adres van Van wassenhove bvba op kosten van de verzender zowel wat het vervoer als wat de verpakking betreft.

Eventuele klachten kunnen gericht worden aan de klantendienst.

De klantendienst van Van Wassenhove B2B is bereikbaar op het telefoonnummer +32 55 31 98 05, via e-mail op b2b@van-wassenhove.be of per post op het volgende adres

Van Wassenhove B2B,
Wijnendale 83
9700 Oudenaarde.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

In geval van niet betaling van het totaal verschuldigd bedrag op de vervaldatum:

 • worden alle facturen, opgesteld op naam van dezelfde koper, onmiddellijk opeisbaar zelfs indien hij in betaling wissels op toekomstige termijnen heeft aangenomen.
 • is de klant rechtens en zonder aanmaning moratoire interesten aan de rentevoet van 1,5% per maand verschuldigd op alle bedragen die nog betaald moeten worden en dit vanaf de datum van hunopeisbaarheid.
 • is de koper bovendien voor administratieve- en financiële kosten een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd op alle bedragen met een minimum van 200 euro afgezien van alle kosten zoals bv. protestkosten, gerechtelijke intresten en kosten en rechtsplegingsvergoedingen.

Onverminderd het voorgaande behoudt Van Wassenhove B2B zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Van Wassenhove B2B respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • het verwerken van de bestelling;
 • versturen van nieuwsbrieven;
 • reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Van Wassenhove B2B, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Van Wassenhove B2B

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Van Wassenhove B2B heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Van Wassenhove B2B houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op b2b@van-wassenhove.be.

Artikel 14: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Van Wassenhove B2B om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Van Wassenhove B2B. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

Geschillen: Alleen de Belgische wet is op deze overeenkomst van toepassing. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.

Back to top